Aktualności

I Raczkowski Przegląd Talentów

Data dodania: 27.04.2018 10:15

Każdy z nas ma wiele uzdolnień, należy je tylko odkryć i umiejetnie wykorzystać. W Gminnym Ośrodku Kultury od lat zachęcamy do odkrywania i prezentowania własnych talentów. Tym razem zapraszamy wszystkich do udziału w I Raczkowskim Przeglądzie Talentów.

 

REGULAMIN I RACZKOWSKIEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW
 
Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
 
Cele :
 
•Popularyzacja działań artystycznych.
•Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
•Rozwijanie zainteresowań i kreatywności.
•Umożliwienie prezentacji swoich pasji, uzdolnień, talentów.
 
Postanowienia ogólne:
 
1. Przegląd skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Raczki/ bez względu na wiek/, którzy chcą zaprezentować swoje pasje, uzdolnienia i talenty.
2. Przegląd odbędzie się 10 czerwca 2018 r. o godz. 13.30 podczas Gminno- Parafialnego Festynu „ Mama, Tata, Dziadkowie i Ja”
3. Do udziału zapraszamy wykonawców indywidualnych, grupy / rodziny/ .
4. Przegląd obejmuje prezentacje rozmaitych zdolności scenicznych: taniec, śpiew, gra na dowolnym instrumencie, recytacja, kabaret, występy sportowe, akrobatyczne, iluzjonistyczne, zdolności manualne (np. origami) .
5. Każdy uczestnik powinien pokazać swoje umiejętności w danej dziedzinie (a nie zaprezentować, czym się interesuje). Jury oceni w prezentacji przede wszystkim talent i umiejętności uczestnika, a nie jego wiedzę o wybranym hobby.
6. Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, w przypadku występów grup powyżej 3 osób, prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne.
7. Zainteresowane osoby wypełniają Kartę zgłoszeniową, kwalifikując się w ten sposób do prezentacji. Wypełnioną Kartę , należy dostarczyć do organizatora w terminie do 4 czerwca 2018r.
8. Osoby nieletnie dostarczają do organizatora podpisaną przez rodziców Kartę w terminie do 4 czerwca 2018r.
9. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament może być nagrany na płycie CD, opatrzonej imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem.
10. W przypadku talentu manualnego) uczestnik wykonuje pracę plastyczną w czasie trwania imprezy (ok. 30 min.). Organizatorzy zapewniają „kącik pracy”, uczestnik przynosi własne przybory.
11. Uczestnik musi dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali kameralnej GOK .
12. Organizatorzy nie przewidują występów w poszczególnych kategoriach, każdy talent jest traktowany wyjątkowo. Jednak w przypadku dużej ilości zgłoszeń jury może ustalić kategorie występów.
13. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów.
14. W dniu 1 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach odbędzie się obowiązkowe spotkanie uczestników w sprawach organizacyjnych.
 
Postanowienia końcowe:
 
1. Uczestnictwo w Przeglądzie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2.Wszystkie występy będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby promocyjne GOKu.
3. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony , odtwarzacz CD, rzutnik multimedialny. (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszenia).
4. Wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.
5. Członkowie jury przyznają punkty za każdy występ w skali 1 do 6. O wyniku decyduje suma punktów.
6. Po zakończeniu występów jury wyłania zwycięzców i przyznaje nagrody.
7. Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie GOK lub telefonicznie, tel. 875685140.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych sytuacjach.
 
Zapraszamy do udziału w zabawie!
 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Imię, nazwisko uczestnika……………………………………………..

 

lub imiona i nazwiska członków grupy………………………………………

………………………………………………………………………………..

 

Nazwa grupy / jeśli dotyczy/………………………………………

 

Wiek……………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna/……………………………………………

 

Kategoria – właściwe podkreśl:

 

Talent taneczny

Talent teatralny

Talent muzyczny: śpiew, gra na instrumentach

Talent sportowy

Talent akrobatyczny

Zdolności manualne

 

Inny

 

Krótki opis występu……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Potrzeby techniczne/ ze strony organizatora/……………………………………………………

 

DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W PRZEGLĄDZIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na występ mojego dziecka…………………………………… (dzieci) w Raczkowskim Przeglądzie Talentów organizowanym przez GOK w Raczkach. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach do potrzeb konkursu Raczkowski Przegląd Talentów (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 – Dz. U. Nr 2014, poz.1182 ze zmianami, tekst jednolity). Ponadto wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka w mediach oraz stronach internetowych organizatorów konkursu w przypadku wytypowania go jako laureata. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka