Aktualności

Gra terenowa

Data dodania: 14.05.2018 09:44

W ramach Europejskiej Nocy Muzeów w dniu 18 maja Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w grze terenowej Śladami przeszłości.

 

Piątek 18 maja, godz. 17:30- 20:00
 
Start i meta - skwer przy GOKu w Raczkach
 
Uczestnicy- powyżej 6 lat. Osoby niepełnoletnie z pisemną zgodą rodziców.
 
Trasa piesza- około 6 km ( z wieloma zadaniami do wykonania)
 
Zgłoszenia drogą e- mailową: gokraczki@op.pl, telefonicznie 875685140 lub na miejscu w dniu startu w godz. 17:00-17:30
 

Regulamin gry terenowej „ Śladami przeszłości”.

 

Organizator Gry: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach

Termin: 18 maj 2018r.

Miejsce startu i mety: GOK w Raczkach

Cel Gry: upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz podstawowej wiedzy o Raczkach

 

Zgłoszenia elektroniczne: gokraczki@op.pl / do 17 maja/ lub na miejscu w dniu startu od 17.00- 17.30

Rejestracja : w dniu startu od 17.00- 17.30

Czas trwania Gry: 17.30- 20.00

Zakończenie Gry: 20.00 przy GOK w Raczkach

Wspólne ognisko : 20. 00- 21.00

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Uczestnicy: wszyscy chętni powyżej 6 lat. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w Grze za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (w załączeniu). Do 17 maja 2018r. należy przesłać na adres e-mail: gokraczki@op.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy. Zgłosić się także można w dniu gry w punkcie startowym – skwer przy GOKu. W drużynie musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia, która będzie formalnym opiekunem najmłodszych. Jeśli będzie duża liczba chętnych , dokonamy podziału na kilka drużyn. Drużyny będą startowały co 10 minut. Przewidziana jest trasa piesza długości 6 km z 12 przystankami, na których będą zadania do wykonania. Zabronione jest korzystanie z Internetu. Całą trasę drużyna musi pokonać razem, bez rozdzielania się. Po przybyciu na metę należy oddać obsłudze wypełnione karty zadań pobrane na poszczególnych przystankach. Po weryfikacji kart zadań będą ogłoszone wyniki.

2.Miejsce: Gra rozpoczyna się na skwerze przy GOK w Raczkach i po przejściu trasy kończy się w punkcie wyjścia.

3.Przebieg gry: 17.00- 17.30 – zgłoszenie i rejestracja na miejscu startu, gdzie uczestnicy otrzymają niezbędne wytyczne. 17.30 – start. Na każdym z przystanków uczestnicy wykonywać będą zadania praktyczne i odpowiadać na pytania. Treść pytań dotyczyć będzie ogólnej wiedzy o Raczkach, bądź związanych z lokalną historią.

4. Wykonanie zadań: odnotowane będzie na karcie drużyny przez osobę prowadzącą grę na poszczególnych przystankach.

5. Wyniki: po pokonaniu całej trasy drużyny zgłaszają się do punktu końcowego przy GOKu, gdzie nastąpi zakończenie Gry.

6. Nagrody: w Grze wygrywa każdy uczestnik, gdyż każdy otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie Gry oraz drobny upominek.

7.Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Udział w grze jest bezpłatny.

8. Poprzez zgłoszenie do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U . z 2002 r, Nr 101, poz. 926 z póź. zm.);

-robienie zdjęć oraz późniejsze wykorzystanie wizerunku uczestników w celach sprawozdawczo – promocyjnych.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian w Regulaminie Gry.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA:

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące i związane z przeprowadzeniem i organizacją Gry nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Gry.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas trwania Gry i za szkody wyrządzone przez uczestników.

3. Organizator ubezpiecza Grę terenową w zakresie OC organizatora imprez.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Uczestnicy Gry terenowej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich.

3. Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem NNW uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

4. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem będą interpretowane i rozstrzygane przez Organizatora.

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzega

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY GRA TERENOWA
„Śladami przeszłości”

Imię i nazwisko: .........................................................................................

Tel. kontaktowy: .............................................

Zgłaszam się do udziału w grze terenowej „ Śladami przeszłości i teraźniejszości”. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w grze terenowej, zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Zapoznałem/am się z Regulaminem gry terenowej, w której biorę udział i akceptuję go.

..............................................................................

miejscowość / data/ czytelny podpis uczestnika

 

ZGODARODZICÓW/OPIEKUNÓWPRAWNYCH GRA TERENOWA

„Śladami przeszłości i teraźniejszości”

 

My, niżej podpisani:

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:.............................................................................

telefon kontaktowy: ..................................................................................

 

wyrażamy zgodę na udział córki / syna

 

Imię i nazwisko córki/syna ....................................................................................................

w grze terenowej „ Śladami przeszłości” w dniu 18 maja 2018 r.

 

...........................................................................................................................................

miejscowość, data, czytelny podpis rodziców/opiekunów

 

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie wizerunku naszego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w grze terenowej zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.).

 

..............................................................................................................................................

miejscowość, data, czytelny podpis rodziców/opiekunów

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka