Aktualności

Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

Data dodania: 05.11.2018 12:05

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach ogłasza otwarty, Gminny konkurs plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową. Poniżej informacje o konkursie:

 

Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia, to piękny i stary zwyczaj, dużo starszy niż ozdabiane choinki, chcąc uczynić zadość tej świątecznej tradycji.
 
Konkurs kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych,a jego celem jest m. in. propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa, kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia oraz popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci i dorosłych
naszej gminy. Więcej szczegółów nt. konkursu w regulaminie znajdującym się w biurze GOK w Raczkach lub na stronie internetowej.
 
 
REGULAMIN KONKURSU:
 
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach.
 
1) Cele konkursu:
 
Celem konkursu jest propagowanie tradycji szopkarstwa, kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia, popularyzacja i promowanie twórczości utalentowanych dzieci i dorosłych naszej gminy, rozwijanie wrażliwości artystycznej, zachęcanie do wspólnej, rodzinnej twórczości .
 
2) Przedmiot konkursu:
 
Przedmiotem konkursu są prace plastyczne w formie szopek, tryptyków, witraży itp. tematycznie związane z narodzeniem Pana Jezusa .
 
3) Forma prac konkursowych:
 
Prace konkursowe należy dostarczyć w formie gotowego wyrobu. Prace mogą być wykonane z różnych materiałów takich jak: drewno, papier, tkanina, tworzywa sztuczne, ceramika, słoma, skóra itp. Należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Konstrukcja szopki powinna być stabilna, a wszelkie elementy przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały. Prace należy wykonać samodzielnie.
 
Uwaga! Do konkursu nie będą przyjmowane prace wykonane z materiałów mogących ulec samozapaleniu lub w inny sposób zagrażających otoczeniu oraz prace zawierające elementy wykonane w produkcji seryjnej.
 
4) Warunki uczestnictwa:
 
Na konkurs przyjmowane będą prace wykonane indywidualne lub grupowe- rodzinne. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość, wiek, imię i nazwisko rodzica/ opiekuna.
 
5) Konkurs przewidziany jest w następujących kategoriach:
 
I grupa – prace dzieci w wieku do 10 lat;
II grupa – prace dzieci w wieku od 10 do 13 lat;
III grupa – prace młodzieży w wieku powyżej 13 lat;
IV grupa – prace rodzinne.
 
6) Termin zgłaszania prac:
 
Prace należy dostarczyć do 11.12.2018r. do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.
 
7) Ocena prac:
 
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Komisja oceni szopki w wyżej wymienionych kategoriach. W każdej z nich zostaną przyznane trzy miejsca dla wykonawców najbardziej oryginalnych szopek.
 
Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 
- nawiązanie do tradycji
 
- architektura, figurki, nowatorstwo, dekoracyjność
 
- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 
- dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych)
 
- wkład pracy
 
- estetyka pracy
 
- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).
 
Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 
8) Nagrody i wyróżnienia:
 
Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe . Pozostałym uczestnikom przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Dodatkową nagrodą będzie prezentacja prac na wystawie w GOK. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 16. 12. 2018 r. , podczas Gminnej Wigilii na placu przy GOK w Raczkach.
 
9) Wystawa
 
Szopki zgłoszone do konkursu prezentowane będą od 16 grudnia 2018r. do 15 stycznia 2019r. na wystawie w Galerii GOK w Raczkach.
 
Uwaga! Odbioru prac zgłoszonych do konkursu należy dokonać w dniach 15 – 20 styczeń 2019r. Po tym terminie organizatorzy zdecydują o przeznaczeniu pozostawionych szopek.
 
Postanowienia ogólne:
 
1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.
 
2. Wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości w mediach i na stronie internetowej GOK w Raczkach.
 
3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora prac konkursowych do działań informacyjno- promocyjnych.
 
4.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 
5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
 
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
 
1. Dobrowolnie wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 
2. Ja niżej podpisany/a zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 666) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zdjęć oraz filmów zwierających mój wizerunek lub mojego dziecka zarejestrowany w trakcie uczestnictwa konkursie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach , na portalu społecznym Facebook, w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach oraz w mediach (prasa, telewizja).
 
3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów popularyzatorskich.
 
4. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, ul. Plac Kościuszki 15.
 
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji konkursu.
 
6. Zostałem poinformowany/a o przysługującym mojej osobie prawie dostępu do tych danych oraz ich poprawiania.
 
7. Udzielenie zgody wskazanej w pkt. 2 i 3 niniejszego oświadczenia następuje nieodpłatnie.
--
www.gok.raczki.pl
Tel: 87 5685 140
 

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka