Aktualności

Konkursy Wielkanocne

Data dodania: 20.03.2019 09:28

Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zaprasza wszystkich chętnych do udziału w następujących konkursach wielkanocnych:

1) Konkurs na palmę
2) Konkurs na pisankę
3) Konkurs recytatorski

Prace konkursowe należy zgłaszać do 10 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród nastąpi podczas „Spotkania Wielkanocnego” – 14 kwietnia 2019 r. o godz. 12:30. Szczegółowe informacje w załączonych regulaminach konkursowych.

Regulamin konkursu na pisankę wielkanocną:

Cele konkursu: propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej, promocja dorobku kulturowego wsi, integracja środowisk lokalnych.

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Raczki.
2. Uczestnik konkursu może wykonać prace w kategoriach:
• I kat. – pisanka współczesna ( max 2 pisanki)
• II kat. –pisanka tradycyjna( max 2 pisanki)
3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
4. Jury będzie oceniać wykonane prace, biorąc pod uwagę ich walory estetyczne i artystyczne, zgodność z tradycją lub wykonane techniką współczesną, nawiązujące jednak do symboliki Świąt Wielkanocnych.
5. Prace oceniane zostaną w następujących kategoriach wiekowych :
kategoria I – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
kategoria II – uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej
kategoria III – uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum
kategoria IV – wykonawcy dorośli - wiek bez ograniczeń
6. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
7. Zwycięzcom konkursu organizatorzy ufundują nagrody rzeczowe, pozostali wykonawcy otrzymają drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.
8. Prace należy dostarczyć do 10 kwietnia 2019r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach. Prace złożone po terminie nie będą przyjmowane.
9. Prace powinny być zapakowane i opisane na odrębnej kartce w następujący sposób: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa. Opis należy włożyć lub przykleić do opakowania.
10. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas „Spotkania Wielkanocnego” – 14 kwietnia 2019 r. o godz. 12.30. oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.
11. Prace konkursowe będą wyeksponowane na WYSTAWIE WIELKANOCNEJ w GOK w Raczkach. Prace konkursowe będzie można odebrać.
12. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
13. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

Regulamin Konkursu na palmę wielkanocną:

Cele konkursu: propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Raczki.
2. Na konkurs można dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną palmę z użyciem naturalnych tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych.
3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
4. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne.
5. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
6. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:
kategoria I– uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej
kategoria II– uczniowie klas VII- VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum
kategoria III– wykonawcy dorośli - wiek bez ograniczeń.
7. Zwycięzcom konkursu organizatorzy ufundują nagrody rzeczowe, pozostali wykonawcy otrzymają drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.
8. Prace należy dostarczyć do 10 kwietnia 2019r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach. Prace złożone po terminie nie będą przyjmowane.
9. Prace powinny być oznaczone tabliczką(karta zgłoszenia) przytwierdzoną do palmy zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko osoby wykonującej pracę, klasa, szkoła / lub adres.
10. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas „Spotkania Wielkanocnego” – 14 kwietnia 2019r. o godz. 12.30. oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.
11. Prace konkursowe będą wyeksponowane na WYSTAWIE WIELKANOCNEJ w GOK w Raczkach. Prace konkursowe można będzie odebrać.
12. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
13. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

Regulamin Konkursu Recytatorskiego "Wiosna w poezji":

Cele konkursu:

• popularyzowanie poezji
• rozwijanie zdolności recytatorskich
• zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją
• zachęcanie do występów na scenie
• prezentacja umiejętności dzieci i młodzieży
• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z gminy Raczki.
2. Konkurs będzie oceniany w następujących kategoriach wiekowych:
kategoria kl. 0- I SP
kategoria kl. II – III SP
kategoria kl. IV- VI SP
kategoria kl. VII – VIII SP i gimnazjalnych
3. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce wiosennej.
4. Uczestników należy zgłosić do 10 kwitnia 2019r.
5. Prezentacje konkursowe, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w GOKu podczas „Spotkania Wielkanocnego” – 14 kwietnia 2019r. o godz. 12.30.
6. Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu oraz dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
- interpretacja utworu;
- celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;
- kultura słowa;
- ogólny wyraz artystyczny.
7. Zwycięzcom konkursu organizatorzy ufundują nagrody rzeczowe, pozostali wykonawcy otrzymają drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.
8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
9. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

W wydarzeniu podana jest ostateczna data zgłoszenia prac konkursowych. Kontakt telefoniczny z biurem organizatora: 875685140

 


KARTA ZGŁOSZENIA NA GMINNY KONKURS Recytatorski „WIOSNA W POEZJI” - Raczki 2019

Imię nazwisko, klasa,szkoła:

Tytuł utworu, autor:

Opiekun:

Oświadczenie:

1.Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.
2. Zobowiązuję się do przekazania organizatorowi oryginału zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników i reprezentowanej przez nich instytucji dla potrzeb niezbędnych do realizacji postanowień konkursu – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz nieodpłatne wykorzystanie zarejestrowanego materiału dla potrzeb organizatorów.


...............................
...............................
              

data
podpis opiekuna szkolnego


Zgoda na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku i głosu niepełnoletniego

1. Ja, niżej podpisany/a wyrażam dobrowolną zgodę na uczestnictwo mojego niepełnoletniego dziecka ................................. w Gminnych Konkursach Wielkanocnych - 2019 w GOK Raczki.
                 imię i nazwisko
2. Dobrowolnie wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
3. Ja niżej podpisany/a zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 666) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zdjęć oraz filmów zwierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany w trakcie uczestnictwa konkursie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury , na portalu społecznym Facebook, w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach  oraz w mediach (prasa, telewizja).
4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów popularyzatorskich.
5. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, ul. Plac Kościuszki 15 .
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji konkursu.
7. Zostałem poinformowany/a o przysługującym mojej osobie prawie dostępu do tych danych  oraz ich poprawiania.
8. Udzielenie zgody wskazanej w pkt. 2 i 3 niniejszego oświadczenia następuje nieodpłatnie.

..................................             
miejscowość, data, czytelny podpis                                                                                 rodzice/opiekunowie prawni

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka