Aktualności

XV Palinocka nad Rospudą

Data dodania: 03.06.2019 11:11

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach oraz Fundacją Pałac Paca 2.0 serdecznie zapraszają na XV Palinockę nad Rospudą, która odbędzie się w ramach Pacowej Akademii Kultury (PAC) w ruinach pałacu Paca w Dowspudzie.

 

22 czerwca 2019 r.
W godzinach 19:00-00:00

W programie:

- koncert zespołu Susz
- koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego
- tradycyjny obrzęd w wykonaniu Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
- gry i zabawy z epoki w asyście hrabiego Ludwika Michała Paca
- pokaz tańca z ogniem
- pokaz bartnictwa Bractwa Bartnego/ Fratrum Mellicidarum wraz ze stoiskiem Augustowskiej Miodosytni
- stoisko gastronomiczne Koła Gospodyń z Małych Raczek i Stowarzyszenia Małoraczkowiacy znad Rospudy z jadłem regionalnym
- stoisko słodkości Koła Gospodyń Raczkowskich
- food truck Browaru Północnego
- stoiska z tradycyjnym rzemiosłem i rękodziełem
- konkursy, wspólne ognisko oraz inne atrakcje

Wstęp bezpłatny!

 

REGULAMIN XV Palinocki nad Rospudą

organizowanej w Dowspudzie przez Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  
oraz Starostwo Powiatowe w Suwałkach w dniu 22 czerwca 2019r.

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz.U. 2017 poz. 1160. (zwanej dalej "Ustawą") oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: " XV Palinocka nad Rospudą”, która odbędzie się w Dowspudzie 22.06.2019 r. w godz. 19.00 -  23.00. (zwanej dalej: "Imprezą"), tj. przez Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  z siedzibą w Raczkach, Plac Kościuszki 15, NIP 844-20-50-499 (zwanym dalej: "Organizatorem").

Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Imprezy w dniu 22.06.2019 r.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad wstępu i warunków uczestnictwa w Imprezie oraz zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

"Służby Porządkowe" oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, legitymujące się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

"Teren Imprezy" oznacza wyznaczony fragment terenu w Dowspudzie przy ruinach Pałacu Paca, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

"Uczestnik Imprezy" oznacza każdą osobę uczestniczącą w Imprezie, w tym także osoby małoletnie poniżej 16-tego roku życia, uczestniczące pod opieką rodziców, opiekunów prawnych , na wyłączną ich odpowiedzialność.  Osoba małoletnia od 16-tego roku życia może uczestniczyć w imprezie samodzielnie. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.

 

 II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:

 1. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej:

a) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 22 –a) – c) Regulaminu.

b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

e) osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

f) osobom nie posiadającym dokumentu tożsamości.

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

c) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Zabrania się:

a) Wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video (z wyłączeniem telefonów komórkowych) oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni, ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu. Uwaga! Wyjątek. Reporterzy, dziennikarze oraz pracownicy wszelkich mediów winni są zgłosić się do organizatora w celu ustalenia możliwości wykonywania fotografii/ nagrania filmowego/ wywiadu/ reportażu.

b) Wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy, za wyjątkiem psów przewodników.

c) Wnoszenia napojów alkoholowych i innych środków odurzających.

d) Wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac.

e) Wnoszenia, posiadania, a także używania nad terenem imprezy oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu.

f) Wnoszenia i używania na terenie imprezy deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, oraz wrotek    

5. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

6. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione będą utrwalały przebieg Imprezy dla celów dokumentacji, promocji i reklamy wydarzenia w formie fotografii i nagrań audiowizualnych. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony w w/w sposób, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych przez Organizatorów, współorganizatorów i partnerów wydarzenia na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, broszurach, gazetkach oraz wszelkich innych niewymienionych materiałach, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

7. Udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku zarówno osoby dorosłej jak i dziecka przez jego Rodziców/ opiekunów prawnych./

8. Udział w Imprezie jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku, zarówno osób dorosłych jak i dzieci, utrwalonego w trakcie wydarzenia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przez Organizatorów.

9. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. , Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z uczestnictwem i organizacją wydarzenia.

10. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 10a , c, d),

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy , a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy;

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

11. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

12. Członkowie Służb Porządkowych w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

13. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych może odmówić wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

14. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia tej osoby i po odebraniu zakazanych przedmiotów sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

15. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

16. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

- Zaplecze techniczno-socjalne

- Widownia – teren imprezy

- Punkty stałego zabezpieczenia przez Służby Ochronne

- Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawany jest alkohol są wyłączone z terenu imprezy  i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.

17. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe, sanitarne i medyczne.

18. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

19. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy może przebywać w strefie głośnych dźwięków.

 

IV. REKLAMACJE:

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury

16- 420- Raczki

Pl. Kościuszki 15 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.

5. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, z siedzibą w Raczkach, przy ul. Pl. Kościuszki 15 . Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator  może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

V. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby Porządkowe , podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz  w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy.

3. Udział w Imprezie jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy. Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej.

 

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka