Aktualności

Tobie Ojczyzno

Data dodania: 11.10.2019 11:24

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę, Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach serdecznie zapraszają do udziału w XV edycji Międzygminnego Konkursu Wokalno- Recytatorskiego im. generała Ludwika Michała hrabiego Paca - patrioty czasu wojny i pokoju.

Konkurs odbędzie się 9 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w GOK w Raczkach pod patronatem Starosty Suwalskiego oraz Wójta Gminy Raczki.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach

Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Cele konkursu :

- Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla dorobku kulturowego Polski poprzez
aktywność wokalną i recytatorską.
- Uczczenie 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
- Kształtowanie wrażliwości artystycznej.
- Popularyzowanie polskiej poezji i piosenki.
- Rozwijanie możliwości twórczych poprzez kształtowanie umiejętności głosowej
interpretacji tekstu.

Warunki uczestnictwa i zasady organizacyjne:

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I– VIII Szkół Podstawowych.
2. Jedna placówka może wytypować 9 uczestników we wszystkich kategoriach łącznie.
W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się większą ilość po wcześniejszej akceptacji organizatora/ Anna Dorota Halicka/.
3. Każdy uczestnik przygotowuje 1 utwór, w jednej spośród następujących kategorii: wiersz, proza, pieśń o tematyce żołnierskiej, powstańczej, patriotycznej lub też utwór, który łączy w sobie kilka kategorii (może być forma monodramu, etiudy teatralnej).
4. Uczestnicy delegowani przez jedną placówkę nie mogą wykonywać tego samego utworu.
5. Utwory z podkładem muzycznym powinny być przygotowane na nośniku pendrive, w formacie mp3. Na nośniku powinien znajdować się wyłącznie 1 plik.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia z podpisami prawnych opiekunów do 5 listopada 2019r. na adres Gminny Ośrodek Kultury, 16 – 420 Raczki, Plac Kościuszki 15 lub pocztą elektroniczną na adres gokraczki@op.pl
7. Zgody na przetwarzanie danych i rozpowszechnianie wizerunku należy dostarczyć najpóźniej w dniu przesłuchań konkursowych.
8. Przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
9. Opiekunowie zobowiązani są do zapoznanie rodziców i dzieci biorących udział w Konkursie o zasadach regulaminowych.
10. Prezentowane utwory oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem następujących kryteriów:
- dobór repertuaru / tekstu i muzyki/
- dykcja
- stopień opanowania tekstu
- walory wokalne
- kreacja artystyczna (ekspresja, gest, ruch, oddanie klimatu utworu, strój sceniczny, elementy scenograficzne wykorzystane w prezentacji).
11. Komisja przyzna po 3 nagrody w następujących kategoriach:
- wykonawcy klas I- III szkół podstawowych
- wykonawcy klas IV - VI szkół podstawowych
- wykonawcy klas VII - VIII szkół podstawowych
12. Laureaci w danej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki i dyplomy.
13. Publiczność przyznaje w drodze głosowania Nagrodę Publiczności za najbardziej oryginalną kreację twórczą wykonywanego utworu.
14. W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie każdorazowo decyzję podejmuje Komisja.
15. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.


KARTA ZGŁOSZENIA

NA MIĘDZYGMINNY KONKURS Wokalno- Recytatorski

„TOBIE OJCZYZNO” - Raczki 2019


Imię nazwisko uczestnika........................................
Klasa.........
Szkoła....................................
Tytuł utworu, autor:.................................
Imię i nazwisko nauczyciela....................................
Data i podpis opiekuna szkolnego..............

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU I GŁOSU

1. My niżej podpisani wyrażamy zgodę na uczestnictwo mojego niepełnoletniego dziecka ………………………….w Międzygminnym Konkursie Recytatorsko- Wokalnym , organizowanym przez GOK Raczki i Starostwo Powiatowe w Suwałkach. .
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
3. My, niżej podpisani zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 666) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczamy, że dobrowolnie wyrażamy zgodę na wykorzystywanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach i Starostwo Powiatowe w Suwałkach zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek naszego dziecka zarejestrowany w trakcie uczestnictwa konkursie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Starostwa Powiatowego w Suwałkach, na portalu społecznym Facebook, w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Gminnego Ośrodka Kultury w raczkach i Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz w mediach (prasa, telewizja).
4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów popularyzatorskich.
5. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, ul. Plac Kościuszki 15 i Starostwo Powiatowe w Suwałkach.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji konkursu.
7. Zostałem poinformowany/a o przysługującym mojej osobie prawie dostępu do tych danych oraz ich poprawiania.
8. Udzielenie zgody wskazanej w pkt. 2 i 3 niniejszego oświadczenia następuje nieodpłatnie.

……………………………
data czytelny podpis rodzice/opiekunowie prawni

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka