Aktualności

Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

Data dodania: 12.11.2019 11:57

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową. Konkurs kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych, a jego celem jest m. in. propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa ,kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia oraz popularyzacja twórczości utalentowanych mieszkańców naszej gminy.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach.

1) Cele konkursu:

Celem konkursu jest propagowanie tradycji szopkarstwa, kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia, popularyzacja i promowanie twórczości utalentowanych mieszkańców naszej gminy, rozwijanie wrażliwości artystycznej, zachęcanie do wspólnej, rodzinnej twórczości .

2) Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne w formie szopek, tryptyków, witraży itp. tematycznie związane z narodzeniem Pana Jezusa .

3) Forma prac konkursowych:

Prace konkursowe należy dostarczyć w formie gotowego wyrobu. Prace mogą być wykonane z różnych materiałów takich jak: drewno, papier, tkanina, ceramika, słoma, skóra itp. Należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Konstrukcja szopki powinna być stabilna, a wszelkie elementy przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały. Prace należy wykonać samodzielnie.

Uwaga! Do konkursu nie będą przyjmowane prace wykonane z materiałów mogących ulec samozapaleniu lub w inny sposób zagrażających otoczeniu oraz prace zawierające elementy wykonane w produkcji seryjnej.

4) Warunki uczestnictwa:

Na konkurs przyjmowane będą prace wykonane indywidualne lub grupowe- rodzinne. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość, wiek, imię i nazwisko rodzica/ opiekuna.

5) Konkurs przewidziany jest w następujących kategoriach:

I grupa – prace dzieci w wieku do 10 lat;
II grupa – prace dzieci w wieku od 10 do 13 lat;
III grupa – prace młodzieży w wieku powyżej 13 lat;
IV grupa – prace rodzinne.

6) Termin zgłaszania prac:

Prace należy dostarczyć do 11.12.2019r. do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.

7) Ocena prac:

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Komisja oceni szopki w wyżej wymienionych kategoriach. W każdej z nich zostaną przyznane trzy miejsca dla wykonawców najbardziej oryginalnych szopek.

Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

- nawiązanie do tradycji
- architektura, figurki, nowatorstwo, dekoracyjność
- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
- dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych)
- wkład pracy
- estetyka pracy
- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

8) Nagrody i wyróżnienia:

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe . Pozostałym uczestnikom przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Dodatkową nagrodą będzie prezentacja prac na wystawie w GOK. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 15. 12. 2019 r.,podczas Gminnej Wigilii w Raczkach.

9) Wystawa

Szopki zgłoszone do konkursu prezentowane będą od 15 grudnia 2019r. do 10 stycznia 2020r. na wystawie w Galerii GOK w Raczkach.

Uwaga! Organizator zwraca prace wykonawcom. Odbioru prac należy dokonać w dniach 10 – 15 styczeń 2020r. Po tym terminie organizatorzy zdecydują o przeznaczeniu pozostawionych szopek.

Postanowienia ogólne:

1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.
2. Wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości w mediach i na stronie internetowej GOK w Raczkach. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z (Dz. U. z 2019r. Poz. 1781). o ochronie danych osobowych.
3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora prac konkursowych do działań informacyjno- promocyjnych.
4.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

Zgoda na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac oraz zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.


1. My niżej podpisani wyrażamy zgodę na uczestnictwo mojego niepełnoletniego dziecka ………………………….w Gminnym Konkursie Plastycznym na Szopkę Bożonarodzeniową organizowanym przez GOK Raczki .
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019r. Poz. 1781).
3. My niżej podpisani zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2019r. Poz. 1231 ) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczamy, że dobrowolnie wyrażamy zgodę na wykorzystywanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek naszego dziecka zarejestrowany w trakcie uczestnictwa konkursie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Starostwa Powiatowego w Suwałkach, na portalu społecznym Facebook, w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Gminnego Ośrodka Kultury w raczkach i Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz w mediach (prasa, telewizja).
4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów popularyzatorskich.
5. Udzielenie zgody wskazanej w pkt. 2 i 3 niniejszego oświadczenia następuje nieodpłatnie.

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

Informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

1) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach (GOK, Plac Kościuszki 15, 16-420 Raczki, tel. +48 (87) 5685140

Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@raczki.pl

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez GOK Raczki jest przeprowadzenie Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową. Przetwarzanie Państwa danych wymaga wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych. Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.

Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności mogą zostać upublicznione wizerunek i głos wskazane w Zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku i głosu . Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP GOK.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorcach danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przez komórkę merytoryczną GOK.

Zapoznałem/am się Informacja Administratora (data podpis)

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka