Zajęcia

Harmonogram zajęć w GOK

Data dodania : 20.12.2014 01:49

Tygodniowy rozkład zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach w miesiącach październik- grudzień 2018.

 

                                                          REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH

Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach
Sezon 2018 / 2019

 

1. W czasie zajęć na sali mają prawo przebywać wyłącznie uczestnicy, którzy w danej chwili odbywają swoje zajęcia z instruktorem i osoby wskazane przez instruktora (rodziców, opiekunów, rodzeństwo prosimy o opuszczenie sali w czasie trwania zajęć).

2. W przypadkach uzasadnionych, po konsultacji z instruktorem, może on wyrazić zgodę na przebywanie rodziców/opiekunów na terenie zajęć.

3. Zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktorów.

4. Uczestnicy zajęć ruchowo-tanecznych są zobowiązani do zmiany obuwia przed zajęciami.

5. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia wypełniają formularz „Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka” z danymi teleadresowymi oraz informację o stanie zdrowia dziecka i przekazują je prowadzącym zajęcia.

6. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia zgadzają się na wykorzystywanie wizerunku podopiecznych do promocji działalności GOK w Raczkach w zakresie nie wykraczającym poza działalność statutową.

7. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za skierowanie na zajęcia dziecka, którego zdrowie zagraża pozostałym uczestnikom zajęć lub samemu dziecku.

8. Instruktor odpowiada za uczestników tylko na sali ćwiczeń. Uczestnik będący dzieckiem nie może samowolnie opuszczać zajęć.

9. Rodzice/opiekunowie powinni dostosować się do sugestii instruktora dotyczących odpowiedniego ubioru i obuwia.

10. GOK w Raczkach nie zapewnia opieki dziecku zarówno przed jak i po zajęciach. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przejęcia opieki nad dzieckiem natychmiast po zajęciach.

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktora i pracowników GOK.

12. Korzystanie z sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się zajęcia.

13. Instruktor ma prawo skreślić z listy uczestników w przypadku:

a.  nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora

b.  częstej absencji w wyniku której ulega destabilizacji praca grupy

14. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.

15. Udział w zajęciach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem.

16. Wszelkie opinie i skargi dotyczące zajęć uczestnicy lub ich rodzice czy opiekunowie prawni kierują bezpośrednio do Dyrektora GOK.

17. Decyzje w sprawach nieujętych Regulaminem podejmuje Dyrektor po konsultacji z instruktorem.

 

Klauzula informacyjna dla uczestników zajęć
w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15,

b) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 606142730 lub mailowo: mariusz.zalewski@raczki.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania czynności polegających na realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach,

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów archiwizacyjnych,

g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie,

h) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe,

i) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji ww celu,

j) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

← Powrót do aktualności