Festiwal Rospudy

II Festiwal Rospudy

Data dodania : 19.12.2014 23:11

REGULAMIN WARSZTATÓW PODCZAS II FESTIWALU ROSPUDY

w ramach projektu „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”.

 

§1

ORGANIZATORZY

1.1 Organizatorem „Warsztatów muzycznych”, „Warsztatów muzyczno- tanecznych” i „Warsztatów ceramicznych” podczas II Festiwalu Rospudy jest:

a) Gmina Raczki, ul. Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki.

1.2. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

 

 

§2

CEL WARSZTATÓW

2.1 Celem Warsztatów jest:

a) integracja społeczna poprzez muzykę oraz przywołanie tradycji lokalnych, próba zmierzenia się z pamięcią o nich, z ich znakami, symboliką, śladami;

 

 

§3

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

3.1 „Warsztaty muzyczne”, „Warsztaty muzyczno- taneczne” i „Warsztaty ceramiczne” przeprowadzone zostaną podczas „Festiwalu Rospudy” w dniach 26- 27 sierpnia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, ul. Plac Kościuszki 15, 16-420 Raczki.

 

 

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1 Warsztaty kierowane są do wszystkich zainteresowanych daną tematyką.

4.2 Aby wziąć udział w warsztatach należy:

4.2.1 Wypełnić kartę zgłoszeniową i oświadczenia znajdujące się w załącznikach i złożyć je w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, ul. Plac Kościuszki 15, 16- 420 Raczki, od pn. do pt., w godz. 10.00 - 16.00 

4.3 Udział w warsztatach jest bezpłatny.

4.4 Do udziału w warsztatach zostanie zakwalifikowanych 30 osób (10 osób na każdą grupę warsztatową), którzy złożą kartę zgłoszeniową i komplet wymaganych dokumentów.

 

 

§ 5

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

5.1 Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniami należy złożyć do dnia 25.07.2014 r.

§ 6.

 

 

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW

6.1 Na podstawie kolejności zgłoszeń lista uczestników wszystkich 3 grup warsztatowych zostanie ogłoszona 25 sierpnia 2014 r. na stronie: www.gok.raczki.pl oraz na podstronie wydarzenia II Festiwal Rospudy na facebooku.

 

 

6.2 W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania się do programu wszystkich kandydatów, Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników. Osoby umieszczone na ewentualnej liście rezerwowej wezmą udział w warsztatach w momencie zwolnienia się miejsca na liście pierwotnej. Uczestnik zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu się do programu drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

 

§ 7.

REALIZACJA WARSZTATÓW

7.1 Warsztaty odbędą podczas Festiwalu Rospudy w dniach 26- 27 lipca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, ul. Plac Kościuszki 15, 16- 420 Raczki

7.2 W trakcie warsztatów organizatorzy zapewnią: instrumenty muzyczne (aczkolwiek mile widziane są własne instrumenty) na czas warsztatów, opiekę merytoryczną instruktora oraz pomoc wolontariuszy.

§ 8.

 

 

DODATKOWE DZIAŁANIA

8.1 Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

8.2 Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu odbywania się warsztatów.

8.3 Dojazd oraz ubezpieczenie w trakcie trwania warsztatów spoczywa po stronie uczestników.

 

 

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Organizator może odwołać warsztaty, także w trakcie ich trwania (sytuacje losowe, klęski żywiołowe itp.).

9.2 Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie warsztatów, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników.

9.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.gok.raczki.pl. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.gok.raczki.pl. 

9.4 Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto-video do celów promocyjnych i archiwalnych, a tym samym uczestnik wyraża zgodę na szerokie wykorzystywanie przez Organizatora tych nagrań, zawierających wizerunek oraz prace uczestnika warsztatów, do celów promocyjnych, archiwalnych i prasowych.

9.5 Dane osobowe uczestników warsztatów będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w karcie zgłoszeniowej jest warunkiem wzięcia udziału w warsztatach. Administratorem danych jest Organizator, który będzie przetwarzać dane w ramach niniejszego projektu, w tym promocji wydarzenia (m.in. publikacji prasowych).

9.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niewłaściwych danych osobowych.

9.7 W przypadku zmiany danych, podanych przy zgłoszeniu udziału w warsztatach, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora.

9.8 Zgłoszenie się na Warsztaty jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

9.9 Do ważności czynności prawnych, przewidzianych w niniejszym Regulaminie, przez które osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych zaciągają zobowiązania lub rozporządzają swoim prawem, potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

9.10 Kwestie sporne, nie ujęte w niniejszym Regulaminie, rozstrzygać będą Organizatorzy

← Powrót do aktualności